پلی‌فونی یا چندصدایی در داستان
چون جامعه‌ی ایران تک‌صدایی است پس داستان چند صدایی هم در آن رشد نمی‌کند و نمی‌تواند مخاطب جذب کند چون مخاطب با این فضا آشنا نیست و عادت کرده است که هم‌چون رمان کلاسیک فقط صدای راوی را از متن بشنود .