نویسنده‌ی قرن ۲۱ احساس می‌کند در زندان است!
تصاویرِ مراسمِ سخنرانی و اهدایِ جایزه‌ی نوبلِ ادبیات ۲۰۱۴ به پاتریک مودیانو.