در یک تاریکی غیر قابل لمس اتفاق می‌افتد

غول‌های ادبیات از مرگ می‌گویند.