جمعه‌ی کولی‌ها
غروب جمعه‌ و لذت بردن از آهنگ‌هایی از کولیان جهان.