حرفِ ما سنگینی‌اش را نه از کلمه‌های تکراری، که از فکرمان می‌گیرد!
چه کلمه‌هایی را وامی‌گذاریم و از رویِ تنبلی و عادت به جای همه‌ی آن‌ها می‌نویسیم و می‌گوییم «مختلف»؟