دعوت به شنیدنِ «هندوانه‌ی گرم» با صدایِ نویسنده
داستان کوتاهِ صوتی از «علی‌اشرف درویشیان».