پاسبان اگر در جریان بود، خبر یک کلاغ چهل کلاغ نمی‌شد!
دعوت به خواندنِ بریده‌ای از رمانِ «رضیه انصاری».