استقبال از پنج‌شنبه با کتاب
تصاویری از علی مرادخانی، بهمن فرمان‌آرا، احمدرضا احمدی، لیلی گلستان و... در قابی با کتاب.