ویژه‌نامه‌ای برای یک شاعر؛ «شیمبورسکا»
در تازه‌ترین شماره‌ی نشریه‌ی الکترونیکی «زیر».