سرقت ادبی آخرین ترجمه‌ی آل‌احمد و سیمین دانشور
سکوت ارشاد و سودجویی ناشر.