هفت‌ بچه‌ی یهودی،‌ نمایشنامه‌ای برای غزه
در اجرای این نمایشنامه، کودکی به روی صحنه نخواهد آمد. تمامیِ راویان، انسان‌هایی بالغ خواهند بود: والدین – و یا اگر شما خود صلاح می‌دانید – فامیل‌های بچه‌ها باشند. هرطور که می‌خواهید خطوط نمایشنامه را بین شخصیت‌های نمایش، پخش کنید. همان‌طور که زمانه و بچه‌ها در هر صحنه‌ی نمایشنامه متفاوت هستند، انسان‌های بالغ نمایش هم در هر صحنه می‌بایست متفاوت باشند. هر تعداد که می‌خواهید، هنرپیشه به روی صحنه بیاورید.