واژه‌های ساخته‌شده به دست ابن‌ سینا، غزالی و ناصرخسرو
ابن سینا، غزالی، ناصرخسرو و افضل‌الدین کاشانی از جمله افرادی هستند که در حوزه‌ی زبان فارسی معادل‌سازی کرده‌اند.