نویسنده‌ی امروزی کیست؟
دومین پادکست نوبانگ را بشنوید.