یک حدس مفصل درباره‌ی هنرسوفان آینده
وقتی قرار است زبان خاموش گردد و تنها تماشای ساختار دم‌دست و نزدیک برقرار باشد، نوشتن یک متن به قصد سامان‌دادن یک ساختار، از حالت یک «فن» درمی‌آید و تبدیل می‌شود به یک «سبک زندگی».