پاسخ شاهرخ گیوا به اظهارات کارگردان فیلم «یک، دو، سه، پنج»
طنز تلخ روزگار را باش! تمام حرف و گفت فیلم‌نامه «یک، دو، سه، پنج» این است که آی آدم‌ها حق کس و ناکس را پایمال نکنید. هر حقی که پایمال می‌شود، همچون جان بی‌گناهی‌ است که به مسلخ برده می‌شود. حالا بیا و ببین که آن مدعی چه دیده و به چه تاویل مُحیرالعقول و چه تاثیر نامبارکی از متن رسیده که چنین روا می‌دارد!