ناشران ما به معنای واقعی ناشر نیستند
«می‌گویند که ما در ایران سه هزار ناشر داریم. اما از این سه هزار تا شاید دو یا سه‌ ناشر، زبان خارجی بدانند و کتابی را قبل از ترجمه خوانده باشند یا دست‌کم به ادبیات اشراف داشته باشند و صاحب نگاه، دید و سلیقه مشخصی باشند. در یک کلمه می‌توان گفت که بیشتر ناشران ما در معنای واقعی ناشر نیستند.»