نویسنده‌یی «گم‌نامی» از افغانستان گریخت
تقی بختیاری، نویسنده‌ی رمان "گم‌نامی" ناگزیر به ترک افغانستان شد. او به خاطر نگارش اثری انتقادی از چند ماه پیش تهدید به مرگ می‌شد و زندگی مخفیانه‌ای در پیش گرفته بود.