کارتون با طعم کتاب
گالری آثار راه یافته به دومین دوسالانه بین المللی کارتون کتاب.