سایت «انسان شناسی و فرهنگ» هشت ساله شد
اول مهر ۱۳۹۱، سالروز هفت سال فعالیت انسان‌شناسی و فرهنگ در محیط مجازی و در جهان واقعی و ورود این مجموعه به هشت سالگی است و در پهنه‌ای که بنا بر سنتی ناگفته، اما قدرتمند، عموما پیوند‌ها زود از هم می‌گسلند و کار مشترک امری در حد ناممکن است؛ و به ویژه در پهنه‌ای که هر گونه کار مشترک فکری دیر یا زود یا به سوی محفلی شدن می‌روند، یا به سوی ایدئولوژیزه شدن و طرد دیگران، فراهم آمدن این امکان و موقعیت برای آنکه افرادی از گروه‌ها و رده‌ها و شاخه‌های گوناگون دانش به گرد هم آمده و هر کدام به حد توان خود بر این سفره چیزی بیافزایند و هر یک به حد نیاز خود از آن برداشت کنند، بیشتر به رویایی شیرین می‌ماند تا به واقعیتی که به عمل در آمده است.