اعتراض تند وزیر فرهنگ ترکیه به سانسور
در اتفاقی عجیب –البته عجیب از نگاه ما ایرانیها- وزیر فرهنگ ترکیه در جواب آنهایی که قصد داشتند کتابی از «اشتاین بک» را در مدارس ترکیه سانسور کنند گفته آنها انسان نیستند!