آیا نفس نشریه‌های ادبی به شماره افتاده است؟
سردبیر  و عضو تحریریه‌ی نشریه‌های بخارا، آزما، نافه، نگاه نو، شوکران و تجربه به این سوال پاسخ می‌دهند.