جایگاه راوى در رمان معاصر
یادداشتی خواندنی از تئودور آدورنو.