تولد نشر الکترونیک «نوگام»
در فضای رو به گسترش نشر الکترونیک که در برابر سانسور و در پاسخ به نیاز طبیعی جامعه‌ی کتاب‌خوان ایرانی ایجاد شده، نشر نوگام از شیوه‌ای متفاوت، تعاملی و آسان‌تر برای خوانندگان داخل ایران بهره می‌گیرد.