داستانِ نابودیِ کتاب‌خانه‌ی تورگنیف
کتاب‌خانه‌ای که در سالِ ۱۸۷۵ توسطِ تبعیدی‌هایِ روس در پاریس تاسیس شد و در سالِ ۱۹۴۰ طیِ اشغالِ پاریس توسطِ نازی‌ها به سرنوشتِ هولناکی دچار شد.