گزارش تصویری تولد دکتر ضیاء موحد
اینجا . +  نگاهی به کارنامه‌ی فرهنگی دکتر ضیاء موحد . +  حاشیه های مراسم .