فهرست مطالب شماره‌ی مهرماه مجله‌ی داستان همشهری
با آثاری ازاورهان پاموک، ماریو بارگاس یوسا، محمدصالح علا، فرشته احمدی و     ...