تفاوت‌های راوی در سینما و ادبیات
در تازه‌ترین شماره‌ی فصلنامه‌ی «سینما و ادبیات».