دکتروف در ارشاد خاک می‌خورد
علیرضا کیوانی‌نژاد گفته ترجمه‌ی تنها مجموعه داستان ای ال دکتروف نویسنده‌ی آمریکایی دو سال است که در انتظار مجوز چاپ در ارشاد معطل مانده است.