تصاویر و خاطراتی از ۵۶ سال انتشار کیهان بچه‌ها
گزارش تصویری.