کارگاه داستان در همشهری
کامران محمدی نویسنده و مدرس داستان‌نویسی به مرور در روزنامه‌ی همشهری نکته‌هایی پیرامون داستان‌نویسی را در ستونی با نام «کارگاه داستان» خواهد نوشت.