شاعری که شعرش را با فروغ یا سپهری می‌سنجند!
پیش‌گفتارِ کتابی هنوز منتشر نشده درباره‌ی سبکِ شعری و طرزِ نگاه و روشِ زبانیِ فرزانه خجندی، شاعرِ فرزانه‌ی تاجیکی.