رقصِ حروف، رهاییِ انسان
دعوت به دیدنِ اجرایِ هنرمندانه‌ی پرستو فروهر و ضیا اعزازی در تولدو.