چرا ژانر
سفر پیرنگ در ادبیات؛ از پیرنگِ سفر تا پیرنگ مخدوش و ژانر به روایت محمدحسن شهسواری.